Beállít Kezd?lapnak Hozzáadás kedvencekhez Levél küldése

információs portál


A nyugdíjjogosultság

bj.-ben biztosítottnak min?sül? személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követ? id?tartama szolgálati id?nek számít, ha erre az id?szakra az el?írt nyugdíjjárulékot megfizették.

Ett?l eltér?en szolgálati id?ként kell figyelembe venni a biztosítással járó jogviszony 1997. december 31-e utáni id?tartamát akkor is, ha a foglalkoztató a biztosított keresetéb?l, jövedelméb?l a nyugdíjjárulékot levonta, azonban annak befizetését részben vagy egészben elmulasztotta.

Ha a biztosítás ténye, illet?leg a biztosítással járó jogviszony id?tartamára vonatkozó adatok a társadalombiztosítási igazgatási szervek) nyilvántartásaiból megállapíthatók, azonban a nyugdíjjárulék levonásának ténye az okiratok alapján sem állapítható meg, vagy az okiratok hiányában nem bizonyíthatók, a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell.

A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megel?z? id?tartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati id?ként figyelembe venni.

Szolgálati id?ként kell továbbá figyelembe venni a Tbj.-ben meghatározott id?szakot, amelyre az el?írt nyugdíjjárulékot megfizették; az egyházi szervek által kiállított igazolás alapján azt az id?tartamot, amelyre az el?írt nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot az egyházi szervek megfizették. Szolgálati id?ként veend? figyelembe a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, valamint a gyermekgondozási segély folyósításának id?tartamát, amennyiben az el?írt nyugdíjjárulékot megfizették. Ide tartozik a katonai vagy polgári szolgálatban eltöltött id? illetve a táppénz, a baleseti táppénz, valamint a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának id?tartama és a gyermekgondozási díj folyósításának tartama. Szolgálati id?ként kell figyelembe venni a munkanélküli-járadékot, a vállalkozói járadékot, a nyugdíj el?tti munkanélküli-segélyt, az álláskeresést ösztönz? juttatást, a keresetpótló juttatás folyósításának id?tartamát, ha az el?írt nyugdíjjárulékot megfizették. Ekként számít be azaz id?, amelyy az 1997. december 31-én hatályos rendelkezések szerint szolgálati id?nek min?sült, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatott személy tekintetében a munka-rehabilitációs díj folyósításának id?tartamát, ha az el?írt nyugdíjjárulékot megfizették, illetve a rehabilitációs járadék folyósításának id?tartamát, ha az el?írt nyugdíjjárulékot megfizették.

Nem vehet? figyelembe szolgálati id?ként az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyának azt az id?tartamát, amelyre vonatkozóan az egyéni vállalkozónak nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék tartozása van, illetve a társas vállalkozás tagja esetében az adott társas vállalkozás tagjaként fennállt biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyának azt az id?tartamát, amelyre vonatkozóan a társas vállalkozásnak a biztosítottnak min?sül? akkori tagjai után nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék tartozása van. Nem számítható be az egyéni vállalkozó vagy jogi személyiséggel nem rendelkez? társas vállalkozás tagja, segít? családtagjának az e jogcímen fennállt biztosítási idejének az az id?tartama, amelyre vonatkozóan az egyéni vállalkozónak, illet?leg a jogi személyiséggel nem rendelkez? társas vállalkozásnak e segít? családtag után nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék tartozása van.

Szolgálati id? a fels?fokú tanulmányok idejére

Szolgálati id?ként kell figyelembe venni az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je el?tt, illetve a rokkantsági nyugdíjra jogosultság szempontjából az id?pontra tekintet nélkül folytatott tanulmányok idejét.

A fels?fokú intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok címén a tanulmányi id?szak kezdetét magában foglaló hónap els? napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt id? számít szolgálati id?nek. Ezek mellett figyelembe veend? a két egymást követ? tanulmányi id?szak közötti tanulmányi szünet idejét is. Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása esetén csupán az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges id? vehet? figyelembe.

Szolgálati id?nek nem min?sül? id?k

Szolgálati id?ként nem lehet figyelembe venni a fizetés nélküli szabadság, vagy a munkavégzés alóli mentesítés id?tartamát, ha erre az id?re nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem kifizetés nem történt.

A szolgálati id? számításánál nem lehet figyelembe venni az el?zetes letartóztatás illetve a szabadságvesztés tartamát. Ett?l eltér?en szolgálati id?ként kell figyelembe venni az el?zetes letartóztatás idejét, ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól joger?sen felmentették, vagy a büntet?eljárást megszüntették, valamint a szabadságvesztés idejét, ha az elítéltet a bíróság utóbb joger?sen felmentette.

A szolgálati id? igazolása

A szolgálati id?t naptári naponként kell számításba venni és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni. Ugyanazt az id?tartamot csak egyszer lehet számításba venni. Ezt az id?t a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása alapján kell számításba venni. A társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásai alapján nem igazolt szolgálati id?ket abban az esetben kell figyelembe venni, ha azokat az igényl? hitelt érdeml? módon bizonyítja.

 


Az oldalon található cikkek

 

>Kezd?lap
>El?rehozott öregségi nyugdíj
>Rokkantsági nyugdíj
>Korkedvezményes nyugdíj
>Nyugdíj összege
>Rokkantsági nyugdíj
>Nyugdíj korhatár
>Nyugdíj szolgálati id?